Ga naar inhoud

Teamleden van het KCT

Alexandra Reijerse is jurist en coördinator van het KCT. Zij was tot juli 2020 projectleider implementatie Wvggz voor de Nederlandse ggz. Alexandra is verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het werk van het KCT.

alexandra.reijerse@wvggz-kct.nl alexandra.reijerse@wvggz-kct.nl 0641219687 0641219687 LinkedIn Bekijk de linkedinpagina van Alexandra Reijerse

Alexandra Reijerse

Coördinator KCT

Bernd Wondergem is namens de VNG betrokken bij het KCT. Hij richt zich op het optimaliseren van de ketenwerkprocessen voor de crisismaatregel en het verkennend onderzoek. Eerder verzorgde Bernd ook trainingen over de Wvggz.

bernd.wondergem@wvggz-kct.nl bernd.wondergem@wvggz-kct.nl LinkedIn Bekijk de linkedinpagina van Bernd Wondergem

Bernd Wondergem

Adviseur

Ellen Bakker-Bil is adviseur en informatie- en businessanalist. Zij vervult de brugfunctie tussen verschillende (keten) partners. Ellen maakt van data rapportages en overzichten en bouwt deze om naar leesbare en bruikbare informatie

lh.bil@minvws.nl lh.bil@minvws.nl 0622802763 0622802763

Ellen Bakker-Bil

Informatie- en businessanalist

Diewke Blaas is tijdelijk als adviseur-jurist betrokken bij het KCT. Zij heeft als jurist ervaring in het gezondsheidsrecht.

diewke.blaas@wvggz-kct.nl diewke.blaas@wvggz-kct.nl

Diewke Blaas

Adviseur-jurist

Marjolein van Kooij is jurist en management ondersteuner van het KCT. Marjolein heeft als jurist en beleidsadviseur ruime ervaring in het privacy- en gezondheidsrecht. In 2019 was zij betrokken bij de Wvggz als tijdelijke projectleider implementatie bij de NVvP.

marjolein.van.kooij@wvggz-kct.nl marjolein.van.kooij@wvggz-kct.nl 0648116538 0648116538 LinkedIn Bekijk de linkedinpagina van Marjolein van Kooij

Marjolein van Kooij

Adviseur-jurist & management ondersteuner

Christine Wevers is communicatieadviseur van het KCT. Zij heeft veel kennis en ervaring met alle aspecten van het communicatievak. Christine adviseert het team en werkt samen met de communicatieadviseurs van de ketenpartners.

christine.wevers@wvggz-kct.nl christine.wevers@wvggz-kct.nl 0626741242 0626741242 LinkedIn Bekijk de linkedinpagina van Christine Wevers

Christine Wevers

Communicatieadviseur

Ron is IT specialist en ondersteunt en adviseert over informatieitwisseling in de keten.

info@zorga.nl info@zorga.nl LinkedIn Bekijk de linkedinpagina van Ron

Ron

Obbens

KCT teamleden kijken terug

Bernd: Zorg voor continuïteit van betrokken medewerkers

Wat is je rol bij het KCT en de implementatie van de Wvggz?
Sinds 2019 ben ik betrokken bij de Wvggz. Eerst als adviseur vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bij de voorbereidingen van de wet en sinds 2021 als KCT-teamlid. De nadruk in mijn werk ligt op de ondersteuning van gemeenten bij de invoering van de wet en een optimalisatie van de werkprocessen. Denk aan de uitvoering van de crisismaatregel, de werkwijze bij het verkennend onderzoek en de inzet van hooragenten. Ook heb ik de Keten- en Regiomonitor mee opgezet en samen met Kohnraad het informatiesysteem van gemeenten ingericht, zodat informatie die gemeenten en andere ketenpartners met elkaar delen veilig kan worden uitgewisseld.

Een interessante opdracht nu is de pilot voor het eigen plan van aanpak in de praktijk, met Dimence en Arkin. De resultaten hopen we in het eerste kwartaal van 2023 op te leveren. Ik verwacht dat hier een paar handige instrumenten uitkomen voor de praktijk.

Waar ben je het meest trots op?
Voor de inwerkingtreding van de Wvvgz was ik, net als enkele andere teamleden, betrokken bij de voorloper van de wet. Ik ken de wet, de spelers en de dynamiek daarom goed. Dat heeft bijgedragen aan een soepele start van het KCT en is wat mij betreft een belangrijk leerpunt voor de toekomst: zorg voor continuïteit van betrokken medewerkers.

We hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt, van de eerste voorbereidingen van de wettekst naar uitvoering en nu de evaluatie van de wet. Natuurlijk, er zijn discussies geweest en soms was het zoeken, maar samen hebben we geprobeerd om de wet werkbaar te maken. Het meest trots ben ik dat het is gelukt om de rol van betrokkenen te versterken en dat we de patiënt- en familievertrouwenspersoon een sterkere rol hebben kunnen geven. Misschien is het nog niet honderd procent zoals we willen, maar het is een goed begin.

Wat is jouw tip voor de toekomst?
Een uitdaging voor de toekomst vind ik om nog meer medewerking te krijgen bij het opstellen van het eigen plan van aanpak. Tot slot wil ik een lans breken voor de Keten- en Regiomonitor. Ik hoop dat deze verder wordt uitgebreid, om de uitvoering van de wet in de praktijk nog beter te kunnen volgen, om het doel van de wet – recht en goede zorg voor betrokkenen – nog beter tot zijn recht te laten komen.

Marjolein: Uit het oog, maar niet uit het hart

Wat is je rol bij het KCT en de implementatie van de Wvggz?
Sinds 2020 ben ik zowel inhoudelijk als procesmatig betrokken bij het KCT, in de dubbelrol van adviseur-jurist en managementondersteuner. Veel van mijn tijd en aandacht zit in ICT-onderdelen, ik zorg voor het up to date houden van informatiestandaarden op de website, zie toe op de ketenafspraken en ben beschikbaar als vraagbaak voor ICT’ers bij de ketenpartners. Het laatste half jaar van het KCT heb ik me ingezet voor de realisatie van de nieuwe landelijke website voor klachtuitspraken (wvggzklachten.nl). Verder heb ik vooral heel veel notulen gemaakt en stukken voorbereid, voor de stuurgroep en andere overleggen over de Wvggz. Hiervoor hebben we flinke complimenten gekregen van de ketenpartners. Door de juiste informatie te delen, konden de ketenpartners de juiste besluiten nemen op het gewenste moment.

Waar ben je het meest trots op?
Het KCT heeft voor verbinding in de keten gezorgd. Ik denk dat ons team nu met een gerust hart kunnen opheffen. De ketenpartners kunnen de implementatie van de Wvggz nu prima samen oppakken. Toen de wet net in werking trad waren er veel vragen, waarvan we de belangrijkste denk ik samen hebben opgelost. Een belangrijk doel dat we met het KCT voor ogen hadden is geslaagd: vragen oplossen door voor verbinding tussen de ketenpartners te zorgen.’

Vanaf 1 januari 2023 gaat Marjolein van Kooij aan de slag als beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie (NVVP). ‘De Wvggz is dan misschien even uit het oog, maar niet uit het hart.’

Diewke: Mooi en dankbaar werk

Wat is je rol bij het KCT en de implementatie van de Wvggz?
Het werkveld van de GGZ is relatief nieuw voor mij. Halverwege 2022 ben ik ingestroomd in het KCT team. Mijn eerste opdracht was om de Werkafspraken 2.0 aan te passen. Nu ben ik projectleider voor de pilot eigen Plan van Aanpak bij Arkin. Ook ben ik bezig met een analyse van uitspraken van de klachtencommissies Wvggz. We vergelijken uitspraken van klachtencommissies, grote en kleine, verspreid over het land, met elkaar. Zo hopen we inzicht te krijgen in de manier waarop de klachtenprocedure in de praktijk wordt ingevuld. De informatie kan worden gebruikt om hierin landelijk meer eenheid te krijgen. Het werkbaar maken van onderdelen uit de wet en het contact met de praktijk vind ik heel mooi en dankbaar werk.

Waar ben je het meest trots op?
Dat we in vrij korte tijd de pilot voor het eigen Plan van Aanpak tot uitvoering hebben gebracht. De pilot draait nu sinds 14 november 2022 en gaat door tot en met het eerste kwartaal van 2023. De hoofdvraag is wat de ketenpartners kunnen doen om betrokkenen en hun naasten beter te ondersteunen om een zorgmachtiging – en daarmee verplichte zorg – te voorkomen. We hebben de informatievoorziening voor betrokkenen en naasten aangepast. In de pilot onderzoeken we of deze aanpassingen voldoen aan de behoeften en testen we het effect van de nieuwe werkwijze die Arkin gebruikt. Een peiling onder betrokkenen, geneesheer-directeuren, zorgverleners, patiëntenvertrouwenspersonen, familievertrouwenspersonen en advocaten moet uitwijzen hoe de aangepaste werkwijze in de praktijk wordt ervaren. Het doel is om de bevindingen uit de pilot te vertalen naar toepasbare verbeterpunten.

In 2023 gaat Diewke onder andere aan de slag als docent gezondheidsrecht bij een Hogeschool.

Ellen: Van scratch af Keten- en regiomonitor opgezet

Wat is je rol bij het KCT en de implementatie van de Wvggz?
Ik verzamel de data en maak de Keten- en Regiomonitor. Daar zijn we in 2020 vanaf scratch mee begonnen. Met de Keten- en Regiomonitor hebben we denk ik twee prachtige producten gerealiseerd die periodiek worden opgeleverd. De gegevens uit de Keten- en Regiomonitor zijn als input gebruikt voor de wetsevaluatie van de Wvggz. In 2022 hebben we een peiling gehouden in het werkveld, en daar kwam uit dat de ook na opheffing van het KCT, behoefte is aan een halfjaarlijkse Keten- en een Regiomonitor. De ministeries hebben laten weten daar gehoor aan te geven.

Waar ben je het meest trots op?
Het meest trots op en ook dankbaar ben ik voor de samenwerking met de collega’s, maar vooral ook de ketenpartners. Zonder hen was het niet gelukt om de Keten- en Regiomonitor tot een succes te maken. Naast mijn inzet bij het KCT ben ik als BI-specialist werkzaam bij het Ketenbureau voor het Sociaal Domein. Dit loopt in 2023 door. Met andere woorden, ik blijf betrokken bij data verwerking, ontwikkeling van dashboards, analyses en rapportages in het sociaal domein.

Ron: Blijf met elkaar in gesprek

Wat is je rol bij het KCT en de implementatie van de Wvggz?
Ik ben de afgelopen jaren op verschillende manieren betrokken geweest bij de implementatie van de Wvggz. Eerst als projectmanager voor IV-vraagstukken in de Wvggz-keten. Samen met de ketenpartners hebben we oplossingen uitgewerkt voor de informatie-uitwisseling in de keten, zoals een paar koppelingen tussen ketenpartijen en de invoering van veilige mail. Verder ben ik er om IV-vragen uit de keten te beantwoorden en de informatiestandaarden met ketenpartners voor te bereiden.

Waar ben je het meest trots op?
Het mee begeleiden van het traject om tot een landelijke website voor klachten te komen, wat uiteindelijk ook is gelukt. De website is een mooie landelijke plaats waar klachtencommissies hun uitspraken kunnen publiceren, wat landelijk inzicht geeft.

Wat is jouw tip voor de toekomst?
Voor de mensen die informatievoorziening overnemen is de tip om vooral goed aangehaakt te blijven bij de inhoud en eventuele wijzigingen die zich in processen voordoen. Informatievoorziening volgt op de processen en de inhoud, daar liggen vaak de eerste vraagstukken voor mensen zoals ik. Blijf die verbinding dus vooral zoeken en zorg ervoor dat alle IV-experts in de keten aan tafel blijven. Blijf met elkaar in gesprek.

Christine: Betrokkenen goed informeren

Mijn rol bij het KCT en de implementatie van de Wvggz?
Begin 2021 heb ik het stokje overgenomen van Zwany Huiting, als communicatieadviseur van het KCT. Ik kwam in een gespreid bedje, want mijn voorganger heeft de communicatiestrategie en -middelen voor het KCT goed opgezet. In het afgelopen jaar heb ik website en nieuwsbrief van het KCT bijgehouden. Verder heb ik meegewerkt aan de folder voorbereiding zorgmachtiging voor de jeugd en de productie van de animatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Waar ben je het meest trots op?
Trots ben ik op de animatie over de voorbereiding voor de zorgmachtiging, voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Want hoe leg je eenvoudig uit wat een zorgmachtiging inhoudt, binnen de juridische voorwaarden die de wet stelt. Gelukkig kregen we goede hulp van mensen uit de praktijk. Ik denk en hoop dat we erin zijn geslaagd om een video te maken die past bij de doelgroep en dat de animatie in de praktijk zal helpen om betrokkenen goed te informeren.

Verder vind ik het een prestatie dat we met het KCT team – met leden uit verschillende disciplines, die in alle hoeken van het land wonen – effectief en in een goede sfeer hebben samen gewerkt. We sluiten het jaar af met een aantal mooie nieuwe producten die hopelijk hun uitwerking hebben in de praktijk.