Ga naar inhoud
6 oktober 2021
06:22

Reparatiewet Wvggz en Wzd aangenomen door parlement

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 28 september 2021 ook ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel.

Het Reparatiewetsvoorstel moet de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) verbeteren. De datum van inwerkingtreding volgt zo spoedig mogelijk in een apart besluit .

Draagvlak

Met de reparatiewet wordt de uitvoering op een aantal punten verbeterd. Het gaat om punten van technische aard met breed draagvlak bij en input van de brancheorganisaties, professionals én patiënten. We noemen enkele wijzigingen.
Na de inwerkingtreding mag het BSN-nummer worden gebruikt bij de aanlevering van gegevens over verplichte zorg aan de inspectie, wat betekent dat er minder verschillende gegevens over de betrokkene nodig zijn.

 

Vereenvoudiging

Ook wordt de procedure voor beëindiging van een crisismaatregel of verlenging daarvan vereenvoudigd door het schrappen van de extra medische verklaring. Daarmee is het makkelijker om de verplichte zorg te beëindigen, zoals de wet ook wil (dwang als uiterst middel).

Het is niet meer nodig om een aanvraag voor verlenging vier weken voor het verstrijken van een eerste zorgmachtiging in te dienen, omdat de voorbereiding van een nieuwe aanvraag binnen de looptijd van een eerste zorgmachtiging van zes maanden erg vroeg komt.

Door de Tweede Kamer is een clausule toegevoegd die de rechter de mogelijkheid geeft om onder omstandigheden iemand met een psychische stoornis op te laten nemen met een Wzd-machtiging. Ook wordt in de Participatiewet geregeld dat iemand die gedwongen is opgenomen recht houdt op algemene bijstand.

Meer informatie

Meer informatie over de Wvggz en Wzd en de inwerkingtreding van de reparatiewet is te vinden op dwangindezorg.nl.