Ga naar inhoud

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe we dit doen.

Onze privacyverklaring

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) is een ondersteuningsorgaan dat werkt in opdracht van de ketenpartners. Het KCT doet dit binnen het Programma Implementatie Wvggz van de ministeries van VWS en JenV. Het doel van het KCT is het monitoren van de uitvoering van de Wvggz. Daarnaast ondersteunt het KCT de ketenpartners bij het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de Wvggz. De uitvoerende ketenpartijen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij dit doen

Wij verwerken je persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om je vraag te kunnen beantwoorden. Ook verwerken we je persoonsgegevens om het mogelijk te maken dat je kunt inloggen op de website.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Indien we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld omdat we hebben gereageerd op je contactverzoek, zullen wij ze zo spoedig mogelijk verwijderen. Ook verwijderen wij jouw persoonsgegevens direct wanneer je hier een beroep op doet.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken je gegevens niet aan derden. Voor de hosting van deze website werken we samen met een hostingpartij. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit doen we om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wettelijk heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Wil je gebruikmaken van één van bovenstaande rechten? Stuur dan een e-mail met je verzoek naar de coördinator van het KCT, Alexandra Reijerse. Alexandra is te bereiken via ac.reijerse@minvws.nl

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Ook willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het bovenstaande e-mailadres.