Ga naar inhoud

Over het Ketencoördinatieteam

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) is opgeheven per 1 januari 2023. Van 2020 tot en met 2022 werkte het team in opdracht van de ketenpartners in de GGZ met als doel het monitoren van de uitvoering van de Wvggz. Daarnaast ondersteunde het KCT de ketenpartners bij het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de Wvggz.

Wijziging wetgeving rond dwang in de zorg

Per 1 januari 2020 wijzigt de wetgeving rond dwang in de zorg. De Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) maakt geen onderscheid tussen verschillende doelgroepen met uiteenlopende zorgbehoeften.  Twee nieuwe wetten vervangen deze oude wet:

  • de Wet zorg en dwang (Wzd) voor onvrijwillige zorg vanwege een  verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening
  • de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor verplichte zorg vanwege een psychische stoornis

De regelingen in de beide wetten zijn gelijksoortig waar dat kan en afwijkend waar dat nodig is voor de doelgroepen. Opname in een instelling is geen voorwaarde meer voor verplichte zorg.

Centraal in de nieuwe Wvggz staat:

  • het versterken van de rechtspositie van betrokkenen
  • het toepassen van minder verplichte zorg
  • behandeling op maat
  • versterken van ambulante zorg
  • meer betrokkenheid van naasten en familieleden

Ketencoördinatieteam Wvggz

Het Ketencoördinatieteam (KCT) bestaat uit deskundige adviseurs, bekostigd vanuit de vijf grootste ketenpartijen: dNGGZ, IGJ, OM, Rechtspraak en VNG.

De drive van het Ketencoördinatieteam is: de informatievoorziening aan betrokkene te optimaliseren door deze waar mogelijk te verminderen en te vereenvoudigen, het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de wet en daarmee het verminderen van de administratieve lasten voor professionals, zowel van de zorgaanbieders als van het OM en de VNG .

Kijk hier voor de werkwijze van het KCT.

Begrijpelijke taal voor de betrokkenen

Er komen zowel via de bestuurlijke gremia als vanuit het werkveld signalen over de brieven die de betrokkenen ontvangen vanuit de gemeenten, de rechtbank en de ggz. De taal in de brieven is te ingewikkeld en de betrokkenen ontvangen veel brieven binnen korte tijd met soms geheel of gedeeltelijk dezelfde inhoud. Het resultaat is veel onduidelijkheid en daardoor stress bij de betrokkenen. De adviseurs van het KCT pakken deze signalen op, verminderen waar mogelijk de hoeveel brieven en herschrijven samen met de ketenpartners de brieven aan de betrokkenen in begrijpelijke taal.

Handreikingen en informatieproducten

Andere signalen die het KCT bereiken gaan over de administratieve lasten van de professionals en de onduidelijkheid over de toepassing van de wet. Samen met praktijkdeskundigen van de ketenpartners analyseren de adviseurs van het KCT de werkprocessen en vereenvoudigen die.  Met de ketenpartners schrijven zij een aantal handreikingen en werkafspraken over de uitvoering van de wet. Daarnaast vereenvoudigen ze de bestaande  informatieproducten en voegen die zo mogelijk samen.

Monitoren van de uitvoering van de wet

Een opdracht van het KCT is het monitoren van de uitvoering van de wet. Dit gebeurt vanaf 2020 door data-analisten die de gegevens uit de keten verzamelen en duiden. Het resultaat is vier keer per jaar een ketenmonitor, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

Het Ketencoördinatieteam vanaf 2022

Per 1 januari 2022 eindigt het ketenprogramma Wvggz. Het beëindigen van het ketenprogramma Wvggz betekent dat de werkzaamheden van het programmabureau en het IV-team stoppen. Het Ketencoördinatieteam gaat verder als een zelfstandige eenheid die werkt in opdracht van de Bestuurlijke Ketenraad (BKR). De BKR heeft hiervoor een samenwerkingsconvenant vastgesteld voor 2022. In dit convenant draagt de BKR het KCT de uitvoering van een aantal activiteiten op. De taken van het KCT blijven gelijk: het monitoren van de uitvoering van de wet, het optimaliseren van de informatievoorziening aan betrokkene en het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de wet.