Ga naar inhoud
24 februari 2022
12:14

Nieuwe versie Handreiking Verkennend Onderzoek

De Handreiking voor het Verkennend Onderzoek is vernieuwd. De nieuwe versie bevat enkele belangrijke aanvullingen, die gemeenten helpen bij de uitvoering van het onderzoek. De nieuwe handreiking is tweede helft maart beschikbaar via onze website. 

Gemeenten hebben onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een Verkennend Onderzoek (VO) uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, die mogelijk maakt dat iemand verplichte ggz-zorg krijgt. Bij de start van de wet in 2020 is een handreiking gemaakt om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het Verkennend Onderzoek. Op basis van ervaringen in de praktijk wordt deze handreiking regelmatig aangepast; binnenkort verschijnt een nieuwe versie. De update bevat drie belangrijke aanvullingen, die hieronder worden toegelicht.

1. Verduidelijking werkproces van de ‘triage’

In de praktijk blijkt dat gemeenten op onderdelen verschillende werkwijzen hanteren bij de uitvoering van het verkennend onderzoek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ‘triage’: het beoordelen of een ontvangen melding betrekking heeft op mogelijk verplichte zorg uit de Wvggz en een Verkennend Onderzoek moet volgen. In de nieuwe versie van de handreiking wordt het werkproces van melding tot en met het verkennend onderzoek verder toegelicht. De rol van de verschillende partijen – gemeente, openbaar ministerie, melder en betrokkene – wordt nader omschreven. Ook wordt verduidelijkt wat de triage inhoudt en welke kaders het kent in de uitvoering. Een verkennend onderzoek is een eerste marginale toets, om te bepalen of geestelijke gezondheidszorg nodig is; het is geen psychiatrisch onderzoek. De gemeente onderzoekt wat de feitelijke situatie is, of iemand zorg nodig heeft en als dat zo is, over welke zorg dat gaat en of deze vrijwillig mogelijk is.

2. Juiste aanvraag Openbaar Ministerie

Een ander punt van aandacht is de aanvraag bij de Officier van Justitie. Als de gemeente na een verkennend onderzoek tot de conclusie komt dat verplichte ggz aan de orde is, dan wordt er een zogenaamde ‘Aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging ’gedaan bij de officier van justitie. Sinds de invoering van de maatregel blijkt dat het Openbaar Ministerie deze aanvragen regelmatig moet afkeuren omdat ze niet voldoen aan de eisen. Een reden voor afkeuring kan bijvoorbeeld zijn dat de aanvraag door de gemeente niet voldoende is onderbouwd.

Het KCT heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het OM onderzocht hoe de kwaliteit van de aanvragen beter kan. Dit is vertaald in praktische tips die gemeenten kunnen helpen om een juiste aanvraag voor zorgmachtiging in te dienen.

3. Waarborgen privacy van alle betrokkenen

In de aanvraag van gemeenten aan het OM staan persoonlijke gegevens. Behalve van de betrokkene, gaat dit bijvoorbeeld om persoonsgegevens van de melder of de indienend ambtenaar. Om te voorkomen dat deze persoonsgegevens ongewenst gedeeld worden, zijn in de handreiking tips opgenomen die de privacy van betrokken partijen waarborgen.

Versie 3.0 van de Handreiking Verkennend Onderzoek is in maart beschikbaar. Houdt onze website en nieuwsbrief in de gaten voor actuele berichtgeving. Een eerdere versie van het Handboek Verkennend Onderzoek kun je hier downloaden.

Tips of vragen

Heb je tips of vragen over het verkennend onderzoek? Neem contact op met Bernd Wondergem.