Ga naar inhoud

Ketenmonitor Wvggz en Regiomonitor Wvggz

Het monitoren van de uitvoering van de Wvggz is één van de opdrachten van het KCT. Wij maken zowel een landelijke als een regionale ketenmonitor. Ketenpartijen leveren hiervoor cijfers aan en krijgen zo inzicht in de uitvoering van de wet.

Ketenmonitor Wvggz

Ketenpartijen hebben behoefte aan inzicht in de uitvoering van de wet. De ketenmonitor Wvggz voorziet in een kwantitatieve ondersteuning daarvan. Deze cijfers hebben betrekking op (het proces van) het opleggen van machtigingen en maatregelen en gaan niet over de daadwerkelijk verleende verplichte zorg. Daarover rapporteren zorgaanbieders en de IGJ. De cijfers uit de ketenmonitor worden te zijner tijd ook gebruikt voor de wetsevaluatie die gepland is voor eind 2021. De ketenmonitor verschijnt 4x per jaar.

 

Je ziet in de ketenmonitor:

 

  • Aantal voortzettingen zorgmachtigingen en crisismaatregel
  • Het horen bij de crisismaatregel
  • Meldingen en verkennend onderzoek
  • Aanvragers voorbereiding verzoekschrift bij OvJ
  • Eigen plan van aanpak
  • Bereik patiëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon
  • Advies en bijstand aan betrokkenen en naasten

Documenten

Ketenmonitor Wvggz 2022 - Q1

Download Ketenmonitor Wvggz 2022 - Q1

Infographic Wvggz ketenmonitor 2021

Download Infographic Wvggz ketenmonitor 2021

Ketenmonitor Wvggz 2021

Download Ketenmonitor Wvggz 2021

Ketenmonitor Wvggz januari - september 2021

Download Ketenmonitor Wvggz januari - september 2021

Ketenmonitor Wvggz 1e halfjaar 2021

Download Ketenmonitor Wvggz 1e halfjaar 2021

Infographic Wvggz ketenmonitor 1e halfjaar 2021

Download Infographic Wvggz ketenmonitor 1e halfjaar 2021

Ketenmonitor Wvggz 2021 - Q1

Download Ketenmonitor Wvggz 2021 - Q1

Ketenmonitor Wvggz 2020

Download Ketenmonitor Wvggz 2020

Infographic ketenmonitor 2020

Download Infographic ketenmonitor 2020

Regiomonitor Wvggz

In de regiomonitor krijg je een beeld van de uitvoering van de Wvggz op regio-niveau. Hiervoor gebruiken wij gegevens van het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de VNG. Als regionale Wvggz-professional kun jij deze cijfers gebruiken om een analyse te maken voor je eigen regio.  Ook kun je het inzetten voor het regio-overleg. De regiomonitor verschijnt 4 x per jaar.

 

Je ziet in de regiomonitor:

 

  • Gegevens per rechtbank (Zorgmachtigingen(ZM) en Voortzetting crisismaatregelen (VCM))
  • Gegevens per Arrondissementsparket OM ( ZM-, CM- en VCM- processen)
  • Gegevens per veiligheidsregio (aantal beschikkingen- en aantal genomen CM)

Documenten

Regiomonitor Wvggz 2022 - Q1

Download Regiomonitor Wvggz 2022 - Q1

Regiomonitor 2021

Download Regiomonitor 2021

Regiomonitor Wvggz januari - september 2021

Download Regiomonitor Wvggz januari - september 2021

Regiomonitor Wvggz 1e halfjaar 2021

Download Regiomonitor Wvggz 1e halfjaar 2021

Regiomonitor Wvggz 2021 - Q1

Download Regiomonitor Wvggz 2021 - Q1

Regiomonitor Wvggz 2020

Download Regiomonitor Wvggz 2020

Feiten & cijfers Wvggz 2020

De Wet verplichte ggz is op 1 januari 2020 in werking getreden. De ketenmonitor 2020 geeft de ketenpartijen die de wet uitvoeren inzicht in de uitvoering van de wet. Deze infographic maakt de belangrijkste feiten en cijfers uit de ketenmonitor Wvggz 2020 zichtbaar.

 

In vergelijking met de BOPZ in 2019 was het aantal machtigingen in 2020 lager dan in 2019 en was het aantal voortzettingen hoger. Deze cijfers zijn sterk beïnvloed doordat 2020 een overgangsjaar was en door de afspraken die voor dat jaar gemaakt zijn om hoge pieken in het afgeven van machtigen te voorkomen en om nieuwe processen in te regelen. Naar verwachting geven de cijfers van 2021 een beter beeld van het structurele niveau van zorgmachtigen, crisismaatregelen en voortzettingen.