Ga naar inhoud
5 november 2021
11:48

Inwerkingtreding Reparatiewet

De Reparatiewet van 28 september 2021 treedt op 6 november in werking.

Met deze reparatiewet wordt beoogd de uitvoering van de Wvggz op een aantal punten te verbeteren. De wet is opgesteld met breed draagvlak bij en input van de brancheorganisaties van professionals en patiënten.

Informatieproducten

Waar de wetswijziging gevolgen heeft voor de informatieproducten, zijn die reeds door het KCT in samenwerking met de ketenpartijen verwerkt in de laatste release.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Vestigingsnummer in locatieregister; registratie
  • Registratie van het vestigingsnummer in het locatieregister, zoals opgenomen in het format voor het digitaal overzicht in de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz).
  • Locaties waar enkel gedwongen zorg wordt geleverd ter uitvoering van een zorgplan (Wzd) of zorgmachtiging (Wvggz) waar een andere zorgaanbieder voor verantwoordelijk is, worden uitgezonderd van de verplichte registratie in het openbare locatieregister. Zo hoeven bijvoorbeeld locaties waar somatische zorg wordt verleend, als onderdeel van het zorgplan of zorgmachtiging, zich niet te registeren. Accommodaties, waar opname plaatsvindt, moeten zich wel altijd registeren.

 

 • Gelijkgestelde aandoeningen Wzd uitgesloten van de werkingssfeer Wvggz zodat maar één regime van tegelijkertijd van toepassing is. Dat geldt ook voor die personen die onder de hardheidsclausule van art. 24 Wzd vallen.

 

 • Bij het gelasten van een deskundigenonderzoek wordt de beslistermijn van de rechter – en daarmee de geldigheid van de zorgmachtiging –met drie weken verlengd. Met de huidige beslistermijn (drie weken) is een gedegen deskundigenonderzoek niet mogelijk. Nu is een verlenging met drie weken extra mogelijk.

 

 • Vervallen van vier-weken indieningstermijn van het verzoekschrift aansluitende zorgmachtiging door de officier van justitie (vier weken voor het einde van geldigheidsduur), uitsluitend na de eerste zorgmachtiging. Voor opvolgende zorgmachtigingen blijft de indieningstermijn van vier weken voor het einde van de geldigheidsduur van de lopende zorgmachtiging onverminderd gelden.

 

 • Informatie van en voor de psychiater bij een crisismaatregel. De officier van justitie verstrekt aan de psychiater desgevraagd informatie over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz of Wvggz.

 

 • Verlenging termijn tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties. Tijdelijke verplichte zorg waar een zorgmachtiging niet in voorziet kan in noodsituaties voor maximaal drie dagen worden verleend. Deze termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag, indien de termijn eindigt op een weekend- of feestdag.

 

 • Vervallen tweede medische verklaring bij beëindiging van verplichte zorg op grond van een (machtiging tot voortzetting van een) crisismaatregel, indien uit de eerste medische verklaring blijkt dat de betrokkene ernstig nadeel voor een ander heeft veroorzaakt: Voor de beëindiging van verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging blijft het vereiste van de tweede medische verklaring in stand, maar gelet op de korte duur van een (verlengde) crisismaatregel is een extra verklaring bij voortijdige beëindiging van die titels niet nodig.

 

 • BSN-nummer digitaal beschikbaar stellen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vanaf nu mag het BSN-nummer worden gebruikt bij de aanlevering van het digitaal overzicht verplichte (en/of onvrijwillige) zorg aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Gebruik van het BSN, betekent dat er minder verschillende gegevens over de betrokkene nodig zijn. Zie voor meer informatie en het aanleveren van gegevens deze pagina van het IGJ.

 

 • Wijziging boetepalingen IGJ. Op verzoek van de IGJ is in een aantal bepalingen de mogelijkheid gecreëerd om een last onder dwangsom op te kunnen leggen, naast of in plaats van een bestuurlijke boete. Een last onder dwangsom biedt de mogelijkheid voor een verbetertraject. Ook is opgenomen dat de IGJ sancties kan opleggen aan de zorgaanbieder, in plaats van aan individuele zorgprofessionals.

 

 • Wijziging boetepalingen IGJ: Op verzoek van de IGJ is in een aantal bepalingen de mogelijkheid gecreëerd om een last onder dwangsom op te kunnen leggen, naast of in plaats van een bestuurlijke boete. Een last onder dwangsom biedt de mogelijkheid voor een verbetertraject. Ook is opgenomen dat de IGJ sancties kan opleggen aan de zorgaanbieder, in plaats van aan individuele zorgprofessionals.

Wijzigingen in andere wetgeving

Hardheidsclausule overgang Wvggz naar Wzd.
De rechter kan op verzoek van het CIZ een machtiging tot opname in de Wzd verlenen ten aanzien van een persoon met een psychische stoornis als deze persoon vergelijkbare zorg nodig heeft en vergelijkbare gedragsproblemen of regieverlies heeft als iemand met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap.

 

Recht op algemene bijstand
In de Participatiewet wordt geregeld dat iemand die gedwongen wordt opgenomen per 1 januari 2022 recht op algemene bijstand houdt, gelijk aan iemand die vrijwillig is opgenomen.