Ga naar inhoud

Informatieproducten Wvggz Openbaar Ministerie

Artikel Document Download knop

Art 1:7 jo. 5:4 Persoonsgegevens betrokkene

De Officier van Justitie kan besluiten persoonsgegevens te verstrekken.

Download Art 1:7 jo. 5:4 Persoonsgegevens betrokkene

Art 5:3 Beëindiging voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging

De Officier van Justitie kan besluiten om geen verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor betrokkene voor te bereiden

Download Art 5:3 Beëindiging voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging

Art 5:4 lid 1 Aanwijzing GD en aanlevering gegevens

De Officier van Justitie kan besluiten een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden.

Download Art 5:4 lid 1 Aanwijzing GD en aanlevering gegevens

Art 5:4 lid 1 Levering Historie maatregelen en machtigingen

Beschrijving van de verstrekking van de historische gegevens Wvggz en Wbopz door de Officier van Justitie aan de Geneesheer-Directeur bij de voorbereiding van een verzoekschrift.

Download Art 5:4 lid 1 Levering Historie maatregelen en machtigingen

Art 5:4 lid 1 Levering Politiegegevens en Justitiegegevens

Beschrijving van de verstrekking van politiegegevens en strafvorderlijke en justitiële gegevens door de Officier van Justitie aan de Geneesheer-Directeur bij de voorbereiding van een verzoekschrift.

Download Art 5:4 lid 1 Levering Politiegegevens en Justitiegegevens

Art 5:11 Beslissing beëindigen voorbereiding verzoekschrift ZM

De Officier van Justitie kan besluiten de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging te beëindigen en deelt zijn besluit mede.

Download Art 5:11 Beslissing beëindigen voorbereiding verzoekschrift ZM

Art 5:16 Beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg 2 varianten

De officier van justitie deelt zijn schriftelijke en gemotiveerde beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg.

Download Art 5:16 Beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg 2 varianten

Art 5:17 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging

De Officier van Justitie besluit om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor betrokkene voor te bereiden en heeft hiervoor de geneesheer-directeur aangewezen.

Download Art 5:17 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging

Art 5:17 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging n.a.v. zelfbindingsverklaring

De Officier van Justitie dient onverwijld een verzoekschrift in voor een zorgmachtiging bij de rechter indien hij beslist dat is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg.

Download Art 5:17 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging n.a.v. zelfbindingsverklaring

Art 5:18 Beslissing beëindiging voorbereiding verzoekschrift ZM na heroverweging (05C)

De Officier van Justitie besluit dat er geen reden is de eerdere beslissing te wijzigen en zal niet alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechtbank indienen.

Download Art 5:18 Beslissing beëindiging voorbereiding verzoekschrift ZM na heroverweging (05C)

Art 5:18 Verzoek tot alsnog zorgmachtiging na heroverweging

De aanvrager kan bij de Officier van Justitie schriftelijk en gemotiveerd een aanvraag indienen alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechter in te dienen. Indien uit de medische verklaring blijkt dat de psychische stoornis van betrokkene noodzaakt tot verplichte zorg en de aanvraag, bedoeld in het eerste of tweede lid, voldoende gemotiveerd is, dient de officier van justitie alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechter in. Download

Download Art 5:18 Verzoek tot alsnog zorgmachtiging na heroverweging

Art: 5-18 lid 3 Beindiging voorbereiding verzoekschrift na heroverweging 1.1 positief 05B

De officier van justitie besluit alsnog (op aanvraag van de aanvrager/melder) een verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen bij de rechtbank.

Download Art: 5-18 lid 3 Beindiging voorbereiding verzoekschrift na heroverweging 1.1 positief 05B

Art 5:18 lid 3 Beëindiging voorbereiding verzoekschrift na heroverweging tbv andere ketenpartners (positief) (05B-2)

De officier van justitie besluit alsnog (op aanvraag van de aanvrager/melder) een verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen bij de rechtbank.

Download Art 5:18 lid 3 Beëindiging voorbereiding verzoekschrift na heroverweging tbv andere ketenpartners (positief) (05B-2)

Art 6:6 Verzoek tot afgifte ZM aansluitend op ZM

De Officier van Justitie kan uiterlijk vier weken voordat de geldigheidsduur is verstreken een nieuw verzoekschrift voor een zorgmachtiging indienen.

Download Art 6:6 Verzoek tot afgifte ZM aansluitend op ZM

Art 7:1 lid 4 Aanvraag Historie maatregelen en machtigingen

De burgemeester vraagt in het kader van voorbereidingen van een crisismaatregel de gegevens over een voor betrokkene eerder afgegeven machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling of rechterlijke machtiging als afgegeven op grond van de Wet Bopz, crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

Download Art 7:1 lid 4 Aanvraag Historie maatregelen en machtigingen

Art 7:1 lid 4 Levering Historie maatregelen en machtigingen

De Officier van Justitie verstrekt in het kader van de voorbereidingen van een crisismaatregel op aanvraag van de burgemeester de gegevens over de eerder afgegeven machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling of rechterlijke machtiging als afgegeven op grond van de Wet Bopz, crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

Download Art 7:1 lid 4 Levering Historie maatregelen en machtigingen

Art 7:1 lid 5 Aanvraag politiegegevens en justitiële gegevens

De psychiater vraagt de Officier van Justitie in het kader van de crisismaatregel de politiegegevens en de strafvorderlijke en justitiële gegevens van de betrokkene die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstige nadeel.

Download Art 7:1 lid 5 Aanvraag politiegegevens en justitiële gegevens

Art 7:1 lid 5 Levering politiegegevens en justitiële gegevens

De Officier van Justitie verstrekt in het kader van de voorbereidingen van een crisismaatregel aan de psychiater de politiegegevens of strafvorderlijke en justitiële gegevens van de betrokkene die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel.

Download Art 7:1 lid 5 Levering politiegegevens en justitiële gegevens

Art 7:5 sub a Informatie over ingediende verzoek VCM (01B)

De officier van Justitie deelt de zorgaanbieder mede dat het verzoek tot voortzetting crisismaatregel is ingediend bij de rechtbank.

Download Art 7:5 sub a Informatie over ingediende verzoek VCM (01B)

Art 7:7 Verzoek tot machtiging voorzetting crisismaatregel

De Officier van Justitie dient na ontvangst van bescheiden van crisismaatregel een verzoekschrift in voor een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel bij de rechter indien hij van oordeel is dat grondslag is voor het nemen van een crisismaatregel.

Download Art 7:7 Verzoek tot machtiging voorzetting crisismaatregel

Art 7:11 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging volgend op VCM

De Officier van Justitie kan een verzoekschrift indienen bij de rechter voor een zorgmachtiging die aansluit op een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel.

Download Art 7:11 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging volgend op VCM

Art 7:11 lid 5 Beslissing tot indienen verzoek zorgmachtiging 2 varianten

De officier van jusitite deelt zijn beslissing of is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg voor een zorgmachtiging die aansluit op een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel mee aan betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat en de zorgverantwoordelijke, alsmede in voorkomend geval aan de aanvrager.

Download Art 7:11 lid 5 Beslissing tot indienen verzoek zorgmachtiging 2 varianten

Art 8:12 lid 6 Verzoek tot wijziging voortgezette CM

Indien de officier van Justitie instemt met de aanvraag van de geneesheer-directeur tot wijziging van de machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel, dient hij onverwijld een verzoekschrift voor de wijziging van deze machtiging bij de rechter in.

Download Art 8:12 lid 6 Verzoek tot wijziging voortgezette CM

Art. 8:12 lid 6 Verzoek tot wijziging zorgmachtiging

Indien de officier van Justitie instemt met de aanvraag van de geneesheer-directeur tot wijziging van de zorgmachtiging, dient hij onverwijld een verzoekschrift voor de wijziging van deze machtiging bij de rechter in.

Download Art. 8:12 lid 6 Verzoek tot wijziging zorgmachtiging

Art 8:12 lid 6 Beslissing tot niet indienen van verzoekschrift wijziging ZM (08B)

De officier van Justitie maakt de geneesheer-directeur kenbaar besloten te hebben geen verzoekschrift tot wijziging van de zorgmachtiging in te dienen bij de Rechtbank.

Download Art 8:12 lid 6 Beslissing tot niet indienen van verzoekschrift wijziging ZM (08B)

Art 8:12 lid 6 Informatie over beslissing indienen verzoek tot wijziging ZM (08C)

De officier van Justitie maakt de geneesheer-directeur kenbaar besloten te hebben wel een verzoekschrift tot wijziging van de zorgmachtiging in te dienen bij de Rechtbank.

Download Art 8:12 lid 6 Informatie over beslissing indienen verzoek tot wijziging ZM (08C)

Art 8:18 Intrekken verzoekschrift VCM (01C)

De officier van Justitie trekt het verzoek tot voortzetting crisismaatregel in bij de Rechtbank.

Download Art 8:18 Intrekken verzoekschrift VCM (01C)

Art 8:18 Intrekken verzoekschrift ZM (04G)

De officier van Justitie trekt het verzoek tot een zorgmachtiging in bij de Rechtbank.

Download Art 8:18 Intrekken verzoekschrift ZM (04G)

Art 8:19 Verzoek aanlevering medische verklaring (09E)

De officier van justitie verzoekt de geneesheer-directeur om een medische verklaring ten behoeve van een beoordeling van aanvraag tot beëindiging van verplichte zorg.

Download Art 8:19 Verzoek aanlevering medische verklaring (09E)

Art 8:19 lid 3 Verzoek tot beëindigen verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur afwijzend of niet tijdig beslist op de aanvraag tot beëindiging van de verplichte zorg, kan degene die de aanvraag heeft ingediend bij de Officier van Justitie een aanvraag indienen om een verzoekschrift voor de beëindiging van de verplichte zorg bij de rechter in te dienen. De Officier van Justitie dient het verzoekschrift voor de beëindiging van de verplichte zorg in bij de rechter.

Download Art 8:19 lid 3 Verzoek tot beëindigen verplichte zorg

Art 8:19 lid 6 Negatief bericht OvJ indienen verzoekschrift beëindiging verplichte zorg

Indien de officier van justitie besluit geen verzoekschrift in te dienen voor de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging deelt de officier van justitie zijn besluit schriftelijk mee aan de aanvrager, betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat.

Download Art 8:19 lid 6 Negatief bericht OvJ indienen verzoekschrift beëindiging verplichte zorg

Art 8:19 lid 6 Lopende aanvraag bericht OvJ indienen verzoekschrift beëindiging verplichte zorg

Indien de officier van justitie besluit de aanvraag tot beëindiging van de verplichte zorg te voegen bij het verzoekschrift deelt de officier van justitie zijn besluit schriftelijk mee aan de aanvrager, betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat.

Download Art 8:19 lid 6 Lopende aanvraag bericht OvJ indienen verzoekschrift beëindiging verplichte zorg

Art 8:19 lid 6 Positief bericht OvJ indienen verzoekschrift beëindiging verplichte zorg

Indien de officier van justitie besluit een verzoekschrift in te dienen voor de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging deelt de officier van justitie zijn besluit schriftelijk mee aan de aanvrager, betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat.

Download Art 8:19 lid 6 Positief bericht OvJ indienen verzoekschrift beëindiging verplichte zorg

Er zijn helaas geen resultaten gevonden.