Ga naar inhoud

Informatieproducten Wvggz GGZ zorgaanbieders en zorgverleners

Artikel Document Download knop

Art 1:5 lid 1 Beslissing onbekwaamheid betrokkene

Indien de zorgverantwoordelijke de betrokkene niet in staat acht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van zorg of de uitoefening van rechten en plichten op grond van deze wet, legt hij dat schriftelijk vast.

Download Art 1:5 lid 1 Beslissing onbekwaamheid betrokkene

Art 4:1 lid 6 Beoordeling bekwaamheid betrokkene

Een onafhankelijk arts of een deskundigen stelt een verklaring op waaruit blijkt of betrokkene tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is.

Download Art 4:1 lid 6 Beoordeling bekwaamheid betrokkene

Art 4:2 lid 1 Zelfbindingsverklaring

Betrokkene die tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is ter zake van zorg in verband met zijn psychische stoornis, kan zich met een zelfbindingsverklaring verbinden tot zorg

Download Art 4:2 lid 1 Zelfbindingsverklaring

Art 5:3 Aanvraag tot voorbereiding zorgmachtiging

De officier van justitie begint op aanvraag met de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

Download Art 5:3 Aanvraag tot voorbereiding zorgmachtiging

Art 5:4 lid 2 sub a c en d Mededeling van voorbereiding van een zorgmachtiging

Zodra de geneesheer-directeur door de officier is aangewezen informeert hij betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat en de aanvrager over de voorbereiding van een zorgmachtiging, informeert hij betrokkene over de mogelijkheid om zich bij te laten staan door een familielid of naaste bij het opstellen van de zelfbindingsverklaring, het eigen plan van aanpak, de zorgkaart en het zorgplan, en informeert hij betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene.

Download Art 5:4 lid 2 sub a c en d Mededeling van voorbereiding van een zorgmachtiging

VERSIE JEUGD - Art 5:4 lid 2 sub a c en d Mededeling van voorbereiding van een zorgmachtiging

Zodra de geneesheer-directeur door de officier is aangewezen informeert hij betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat en de aanvrager over de voorbereiding van een zorgmachtiging, informeert hij betrokkene over de mogelijkheid om zich bij te laten staan door een familielid of naaste bij het opstellen van de zelfbindingsverklaring, het eigen plan van aanpak, de zorgkaart en het zorgplan, en informeert hij betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene.

Download VERSIE JEUGD - Art 5:4 lid 2 sub a c en d Mededeling van voorbereiding van een zorgmachtiging

Art 5:4 lid 2 sub b en 7 11 lid 3b Persoonsgegevens betrokkene

Zodra de geneesheer-directeur door de officier is aangewezen verstrekt hij de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

Download Art 5:4 lid 2 sub b en 7 11 lid 3b Persoonsgegevens betrokkene

Art 5:5 4 Beslissing schorsing voorbereiding zorgmachtigingzm bij eigen plan van aanpak 2 varianten

De geneesheer-directeur stelt betrokkene, de vertegenwoordiger en de aanvrager, bedoeld in artikel 5:3, schriftelijk op de hoogte van zijn besluit of de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging wordt geschorst om betrokkene in de gelegenheid te stellen een plan van aanpak op te stellen.

Download Art 5:5 4 Beslissing schorsing voorbereiding zorgmachtigingzm bij eigen plan van aanpak 2 varianten

VERSIE JEUGD - Art 5:5 4 Beslissing schorsing voorbereiding zorgmachtigingzm bij eigen plan van aanpak 2 varianten

De geneesheer-directeur stelt betrokkene, de vertegenwoordiger en de aanvrager, bedoeld in artikel 5:3, schriftelijk op de hoogte van zijn besluit of de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging wordt geschorst om betrokkene in de gelegenheid te stellen een plan van aanpak op te stellen.

Download VERSIE JEUGD - Art 5:5 4 Beslissing schorsing voorbereiding zorgmachtigingzm bij eigen plan van aanpak 2 varianten

Art 5:5 lid 6-7 Beslissing tot hervatting voorbereiding zorgmachtiging

Indien de geneesheer-directeur de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging hervat, stelt hij betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van een dergelijk besluit.

Download Art 5:5 lid 6-7 Beslissing tot hervatting voorbereiding zorgmachtiging

VERSIE JEUGD - Art 5:5 lid 6-7 Beslissing tot hervatting voorbereiding zorgmachtiging

Indien de geneesheer-directeur de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging hervat, stelt hij betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van een dergelijk besluit.

Download VERSIE JEUGD - Art 5:5 lid 6-7 Beslissing tot hervatting voorbereiding zorgmachtiging

Art 5:6 Aanwijzing zorgverantwoordelijke

Indien er geen zorgverantwoordelijke voor betrokkene is, wijst de geneesheer-directeur een zorgverantwoordelijke voor betrokkene aan.

Download Art 5:6 Aanwijzing zorgverantwoordelijke

Art. 5:8, 5:9 en 7:11 lid 4 Medische verklaring zorgmachtiging

Medische verklaring ten behoeve van een zorgmachtiging

Download Art. 5:8, 5:9 en 7:11 lid 4 Medische verklaring zorgmachtiging

Art 5:9 lid 1, 2 en 5:10 Verzoek tot opstellen medische verklaring

Voor het opstellen van de medische verklaring zorgt de geneesheer-directeur dat de psychiater de zelfbindingsverklaring, politie en justitiegegevens en historisch overzicht verkrijgt.

Download Art 5:9 lid 1, 2 en 5:10 Verzoek tot opstellen medische verklaring

Art 5:12 Zorgkaart

Indien betrokkene dat wenst, stelt de zorgverantwoordelijke samen met betrokkene en de vertegenwoordiger een zorgkaart die de wilsuitingen van de betrokkene weergeeft

Download Art 5:12 Zorgkaart

Art 5:13 lid 1 Zorgplan

De zorgverantwoordelijke stelt in overleg met betrokkene en de vertegenwoordiger een zorgplan vast

Download Art 5:13 lid 1 Zorgplan

Art 5:15 lid 1 en 2 5 17 lid 4 Bevindingen GD

De geneesheer-directeur beoordeelt of het zorgplan voldoet aan het uitgangspunt dat geen ernstig nadeel ontstaat en draagt zijn bevindingen vergezeld van de zorgkaart en het zorgplan over aan de officier van justitie. Daarbij geeft de GD ook een opgestelde voorstel voor een zorgmachtiging aan OvJ.

Download Art 5:15 lid 1 en 2 5 17 lid 4 Bevindingen GD

Art 7:1 lid 3 Medische verklaring CM

Psychiater stelt de medische verklaring op ten behoeve van de voorbereiding van een crisismaatregel aan de burgemeester over de actuele gezondheidstoestand van betrokkene en of de situatie, bedoeld in 7:1 lid 1 Wvggz zich voordoet.

Download Art 7:1 lid 3 Medische verklaring CM

Art 7:11 lid 3 sub a Informatie aan betrokkene over voorbereiding ZM na VCM

Voordat de officier van justitie een verzoekschrift indient, zorgt hij ervoor dat de geneesheer-directeur de betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk informeert over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene door een patiëntenvertrouwenspersoon

Download Art 7:11 lid 3 sub a Informatie aan betrokkene over voorbereiding ZM na VCM

VERSIE JEUGD - Art 7:11 lid 3 sub a Informatie aan betrokkene over voorbereiding ZM na VCM

Voordat de officier van justitie een verzoekschrift indient, zorgt hij ervoor dat de geneesheer-directeur de betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk informeert over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene door een patiëntenvertrouwenspersoon

Download VERSIE JEUGD - Art 7:11 lid 3 sub a Informatie aan betrokkene over voorbereiding ZM na VCM

Art 7:11 Bevindingen GD bij ZM aansluitend op voortzetting CM

De GD stelt een voorstel voor zorgmachtiging aansluitend op een voortzetting crisismaatregel op, die hij toestuurt aan de OvJ

Download Art 7:11 Bevindingen GD bij ZM aansluitend op voortzetting CM

Art 8:3 lid 1 Gegevens GD en zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

De betrokkene wordt geïnformeerd over de afgegeven Crisismaatregel/Machtiging tot voorzetting van de Crisismaatregel/Zorgmachtiging

Download Art 8:3 lid 1 Gegevens GD en zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

VERSIE JEUGD - Art 8:3 lid 1 Gegevens GD en zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

De betrokkene wordt geïnformeerd over de afgegeven Crisismaatregel/Machtiging tot voorzetting van de Crisismaatregel/Zorgmachtiging

Download VERSIE JEUGD - Art 8:3 lid 1 Gegevens GD en zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

Art 8:9 1 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen van verplichte zorg 2 varianten

De zorgverantwoordelijke neemt ter uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging een beslissing tot het verlenen van verplichte zorg op schrift en voorzien van een schriftelijke motivering. De geneesheer-directeur geeft betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg en stelt hen schriftelijk in kennis van de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon.

Download Art 8:9 1 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen van verplichte zorg 2 varianten

VERSIE JEUGD - Art 8:9 1 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen van verplichte zorg 2 varianten

De zorgverantwoordelijke neemt ter uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging een beslissing tot het verlenen van verplichte zorg op schrift en voorzien van een schriftelijke motivering. De geneesheer-directeur geeft betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg en stelt hen schriftelijk in kennis van de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon.

Download VERSIE JEUGD - Art 8:9 1 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen van verplichte zorg 2 varianten

Art 8:12 lid 2 en 3 Mededeling beëindiging verplichte zorg in noodsituaties 1.1

De zorgverantwoordelijke doet onverwijld mededeling aan de geneesheer-directeur van de schriftelijke en gemotiveerde beslissing tot de beëindiging van de tijdelijke verplichte zorg.

Download Art 8:12 lid 2 en 3 Mededeling beëindiging verplichte zorg in noodsituaties 1.1

Art 8:12 lid 4 Aanvraag tot wijziging zorgmachtiging of machtiging tot voortzetting

De zorgverantwoordelijke dient een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de zorgmachtiging / machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel bij de geneesheer-directeur, indien hij/zij van oordeel is dat de tijdelijke verplichte zorg na de in het eerste lid bedoelde periode moet worden voortgezet

Download Art 8:12 lid 4 Aanvraag tot wijziging zorgmachtiging of machtiging tot voortzetting

Art 8:12 lid 4 Advies GD tav wijziging zorgmachtiging en voortzetting CM

De geneesheer-directeur dient een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de zorgmachtiging / machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel in bij de officier van justitie, vergezeld van zijn advies daarover.

Download Art 8:12 lid 4 Advies GD tav wijziging zorgmachtiging en voortzetting CM

Art 8:12 lid 2 en 8:13 lid 1, 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties 2 varianten

De betrokkene wordt geïnformeerd dat de zorgverantwoordelijke heeft besloten om tijdelijk verplichte zorg te verlenen, die niet is voorzien in de lopende crisismaatregel / machtiging voortzetting crisismaatregel / zorgmachtiging]

Download Art 8:12 lid 2 en 8:13 lid 1, 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties 2 varianten

VERSIE JEUGD - Art 8:12 lid 2 en 8:13 lid 1, 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties 2 varianten

De betrokkene wordt geïnformeerd dat de zorgverantwoordelijke heeft besloten om tijdelijk verplichte zorg te verlenen, die niet is voorzien in de lopende crisismaatregel / machtiging voortzetting crisismaatregel / zorgmachtiging]

Download VERSIE JEUGD - Art 8:12 lid 2 en 8:13 lid 1, 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties 2 varianten

Art 8:14 lid 3 en 4 Beslissing en mededeling tot onderzoek naar verboden of gevaarlijke voorwerpen

De zorgverantwoordelijke neemt een beslissing tot onderzoek indien het vermoeden bestaat dat de betrokkene voorwerpen bezit die niet zijn toegestaan.

Download Art 8:14 lid 3 en 4 Beslissing en mededeling tot onderzoek naar verboden of gevaarlijke voorwerpen

VERSIE JEUGD - Art 8:14 lid 3 en 4 Beslissing en mededeling tot onderzoek naar verboden of gevaarlijke voorwerpen

De zorgverantwoordelijke neemt een beslissing tot onderzoek indien het vermoeden bestaat dat de betrokkene voorwerpen bezit die niet zijn toegestaan.

Download VERSIE JEUGD - Art 8:14 lid 3 en 4 Beslissing en mededeling tot onderzoek naar verboden of gevaarlijke voorwerpen

Art 8:16 lid 2-5 Beslissing tot overplaatsing

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag of ambtshalve de verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg op grond van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging aan een andere zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke toewijst deelt hij deze beslissing mee aan de betrokkene, vertegenwoordiger en officier van justitie.

Download Art 8:16 lid 2-5 Beslissing tot overplaatsing

VERSIE JEUGD - Art 8:16 lid 2-5 Beslissing tot overplaatsing

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag of ambtshalve de verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg op grond van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging aan een andere zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke toewijst deelt hij deze beslissing mee aan de betrokkene, vertegenwoordiger en officier van justitie.

Download VERSIE JEUGD - Art 8:16 lid 2-5 Beslissing tot overplaatsing

Art 8:16 lid 6 Zorgdossier van betrokkene

Bij wijziging van zorgverantwoordelijke zorgt de eerder aangewezen zorgverantwoordelijke ervoor dat het dossier ter beschikking komt van de nieuw aangewezen zorgverantwoordelijke

Download Art 8:16 lid 6 Zorgdossier van betrokkene

Art 8:17 lid 1 en 5-8 Beslissing tijdelijke onderbreking verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag dan wel uit eigen beweging een beslissing over de tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg neemt ontvangen de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing.

Download Art 8:17 lid 1 en 5-8 Beslissing tijdelijke onderbreking verplichte zorg

VERSIE JEUGD - Art 8:17 lid 1 en 5-8 Beslissing tijdelijke onderbreking verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag dan wel uit eigen beweging een beslissing over de tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg neemt ontvangen de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing.

Download VERSIE JEUGD - Art 8:17 lid 1 en 5-8 Beslissing tijdelijke onderbreking verplichte zorg

Art 8:17 lid 2 Verzoek tot toestemming onderbreking verplichte zorg

De geneesheer-directeur verzoekt de Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk om toestemming voor het nemen van een beslissing tot het verlenen van tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg, houdende opname in een accommodatie, op grond van een zorgmachtiging die is afgegeven met toepassing van artikel 2.3 van de Wet forensische zorg.

Download Art 8:17 lid 2 Verzoek tot toestemming onderbreking verplichte zorg

Art 8:17 lid 9 Beslissing intrekking tijdelijke onderbreking verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur op verzoek of uit eigen beweging de beslissing tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg intrekt ontvangen de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing.

Download Art 8:17 lid 9 Beslissing intrekking tijdelijke onderbreking verplichte zorg

VERSIE JEUGD - Art 8:17 lid 9 Beslissing intrekking tijdelijke onderbreking verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur op verzoek of uit eigen beweging de beslissing tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg intrekt ontvangen de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing.

Download VERSIE JEUGD - Art 8:17 lid 9 Beslissing intrekking tijdelijke onderbreking verplichte zorg

Art 8:18 lid 2 Informatie over ingediende verzoeken tot zorgmachtiging

De geneesheer-directeur neemt een beslissing over de beëindiging van de verplichte zorg nadat hij zich ervan heeft vergewist dat er geen verzoek voor een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk een zorgmachtiging is ingediend.

Download Art 8:18 lid 2 Informatie over ingediende verzoeken tot zorgmachtiging

Art 8:18 lid 3a en 8:19 lid 1 en 2 Medische verklaring beëindiging

Psychiater stelt de medische verklaring op ten behoeve van beeindiging van zorg over de actuele gezondheidstoestand van betrokkene

Download Art 8:18 lid 3a en 8:19 lid 1 en 2 Medische verklaring beëindiging

Art 8:18 lid 4 Verzoek toestemming beëindiging verplichte zorg

De geneesheer-directeur verzoekt de Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk om toestemming voor het nemen van een beslissing tot beëindiging van de verplichte zorg, houdende opname in een accommodatie, op grond van een zorgmachtiging die is afgegeven met toepassing van artikel 2.3, eerste lid, van de Wet forensische zorg.

Download Art 8:18 lid 4 Verzoek toestemming beëindiging verplichte zorg

Art. 8:18 lid 9-11 Beslissing beëindiging verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag of uit eigen beweging een beslissing tot beëindiging van het verlenen van verplichte zorg neemt, geeft hij de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing en informeert tijdig de burgemeester in geval van een crisismaatregel en de officier van justitie in geval van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

Download Art. 8:18 lid 9-11 Beslissing beëindiging verplichte zorg

VERSIE JEUGD - Art. 8:18 lid 9-11 Beslissing beëindiging verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag of uit eigen beweging een beslissing tot beëindiging van het verlenen van verplichte zorg neemt, geeft hij de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing en informeert tijdig de burgemeester in geval van een crisismaatregel en de officier van justitie in geval van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

Download VERSIE JEUGD - Art. 8:18 lid 9-11 Beslissing beëindiging verplichte zorg

Art. 8:18 lid 12 en 13 Beslissing intrekken beslissing beëindiging verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur de beslissing tot beëindiging van verplichte zorg intrekt, deelt hij de beslissing mee aan betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat.

Download Art. 8:18 lid 12 en 13 Beslissing intrekken beslissing beëindiging verplichte zorg

VERSIE JEUGD - Art. 8:18 lid 12 en 13 Beslissing intrekken beslissing beëindiging verplichte zorg

Indien de geneesheer-directeur de beslissing tot beëindiging van verplichte zorg intrekt, deelt hij de beslissing mee aan betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat.

Download VERSIE JEUGD - Art. 8:18 lid 12 en 13 Beslissing intrekken beslissing beëindiging verplichte zorg

Art 8:29 lid 2 Mededeling uitwisselen gegevens zonder toestemming betrokkene

De geneesheer-directeur, de burgemeester en de officier van justitie stellen de zorgverantwoordelijke ten behoeve van diens taak op de hoogte indien zij gegevens over betrokkene uitwisselen zonder diens toestemming.

Download Art 8:29 lid 2 Mededeling uitwisselen gegevens zonder toestemming betrokkene

Art 9:2 Verzoek tot toestemming onderbreking of beëindiging verplichte zorg dan wel overplaatsing

Indien de geneesheer-directeur van oordeel is dat voldaan is aan de criteria voor het verlenen van verlof of ontslag, dan wel dat cliënt in aanmerking komt voor overplaatsing, verzoekt hij de Minister van Veiligheid en Justitie daartoe een beslissing te nemen.

Download Art 9:2 Verzoek tot toestemming onderbreking of beëindiging verplichte zorg dan wel overplaatsing

Art 9:3 lid 1 en 2 Gegevens zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

De betrokkene wordt geïnformeerd wie zijn zorgverantwoordelijke is en bij wie hij/zij terecht kan voor advies.

Download Art 9:3 lid 1 en 2 Gegevens zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

VERSIE JEUGD - Art 9:3 lid 1 en 2 Gegevens zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

De betrokkene wordt geïnformeerd wie zijn zorgverantwoordelijke is en bij wie hij/zij terecht kan voor advies.

Download VERSIE JEUGD - Art 9:3 lid 1 en 2 Gegevens zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene

Art 9:6 lid 1 en 2 en 7 Beslissing en mededeling verplichte zorg

De zorgverantwoordelijke neemt een beslissing ten aanzien van de behandeling

Download Art 9:6 lid 1 en 2 en 7 Beslissing en mededeling verplichte zorg

VERSIE JEUGD - Art 9:6 lid 1 en 2 en 7 Beslissing en mededeling verplichte zorg

De zorgverantwoordelijke neemt een beslissing ten aanzien van de behandeling

Download VERSIE JEUGD - Art 9:6 lid 1 en 2 en 7 Beslissing en mededeling verplichte zorg

Art 9:6 lid 5 Beslissing GD inzake dwangbehandeling

Voor de voortzetting van de dwangbehandeling neemt de geneesheer-directeur een beslissing waarin wordt aangegeven waarom van een behandeling alsnog het beoogde effect wordt verwacht.

Download Art 9:6 lid 5 Beslissing GD inzake dwangbehandeling

VERSIE JEUGD - Art 9:6 lid 5 Beslissing GD inzake dwangbehandeling

Voor de voortzetting van de dwangbehandeling neemt de geneesheer-directeur een beslissing waarin wordt aangegeven waarom van een behandeling alsnog het beoogde effect wordt verwacht.

Download VERSIE JEUGD - Art 9:6 lid 5 Beslissing GD inzake dwangbehandeling

Art. 9:8 lid 1 Beslissing en mededeling middelen en maatregelen in noodsituaties

Ter afwending van een noodsituatie kan zorgverantwoordelijke, indien er sprake is van verzet beslissen tot het tijdelijk toepassen van middelen of maatregelen waar het zorgplan niet in voorziet en deelt zijn besluit mede.

Download Art. 9:8 lid 1 Beslissing en mededeling middelen en maatregelen in noodsituaties

VERSIE JEUGD - Art. 9:8 lid 1 Beslissing en mededeling middelen en maatregelen in noodsituaties

Ter afwending van een noodsituatie kan zorgverantwoordelijke, indien er sprake is van verzet beslissen tot het tijdelijk toepassen van middelen of maatregelen waar het zorgplan niet in voorziet en deelt zijn besluit mede.

Download VERSIE JEUGD - Art. 9:8 lid 1 Beslissing en mededeling middelen en maatregelen in noodsituaties

Art. 9:9 lid 1 2 en 3 Beslissing en mededeling beperken bezoek bewegingsvrijheid en gebruik communicatiemiddelen 2 varianten

De zorgverantwoordelijke kan beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek, bewegingsvrijheid in en rond de accommodatie en vrij gebruik van communicatiemiddelen worden opgelegd en deelt dit zijn besluit mede.

Download Art. 9:9 lid 1 2 en 3 Beslissing en mededeling beperken bezoek bewegingsvrijheid en gebruik communicatiemiddelen 2 varianten

VERSIE JEUGD - Art. 9:9 lid 1 2 en 3 Beslissing en mededeling beperken bezoek bewegingsvrijheid en gebruik communicatiemiddelen 2 varianten

De zorgverantwoordelijke kan beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek, bewegingsvrijheid in en rond de accommodatie en vrij gebruik van communicatiemiddelen worden opgelegd en deelt dit zijn besluit mede.

Download VERSIE JEUGD - Art. 9:9 lid 1 2 en 3 Beslissing en mededeling beperken bezoek bewegingsvrijheid en gebruik communicatiemiddelen 2 varianten

Art 11 1 lid 3a, 12 1 lid 2a, 13 2 lid 2 Melding tekortkomingen in zorg en n.a.v. klachten

De PVP en FVP kunnen de tekortkomingen in de structuur en uitvoering van de zorg melden aan de inspectie. Indien de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur of de zorgverantwoordelijke onvoldoende, niet of niet tijdig reageert op de klachten van de PVP of de FVP over de uitvoering van de verplichte zorg, kan de PVP of FVP dit ook melden aan de inspectie

Download Art 11 1 lid 3a, 12 1 lid 2a, 13 2 lid 2 Melding tekortkomingen in zorg en n.a.v. klachten

Art 13:2 lid 1 Melding tekortschieten zorg

De zorgaanbieder, geneesheer-directeur of de zorgverantwoordelijke kan een melding doen aan de inspectie als er een gegronde vermoeden bestaat dat de uitvoering van de verplichte zorg ernstig tekortschiet.

Download Art 13:2 lid 1 Melding tekortschieten zorg

Art 13:3 lid 1 en 2 Melding onttrekken aan verplichte zorg

Indien betrokkene zich onttrekt aan verplichte zorg meldt de geneesheerdirecteur dit aan de officier van justitie. In geval dat betrokkene zorg krijgt op grond van hoofdstuk 9, meldt de geneesheer-directeur dit ook aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Download Art 13:3 lid 1 en 2 Melding onttrekken aan verplichte zorg

Art 13:3 lid 4 Melding hervatten verplichte zorg

Zodra de uitvoering van de crisismaatregel wordt hervat, meldt de geneesheer-directeur dit aan de officier van justitie.

Download Art 13:3 lid 4 Melding hervatten verplichte zorg

Er zijn helaas geen resultaten gevonden.