Ga naar inhoud

Informatieproducten Wvggz gemeenten

Artikel Document Download knop

Art 5:2 lid 1 Melding

Een ieder kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht.

Download Art 5:2 lid 1 Melding

Art 5:2 lid 2 Verkennend onderzoek

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, en mogelijk verplichte zorg.

Download Art 5:2 lid 2 Verkennend onderzoek

Art 5:2 lid 3 en 4 Resultaat Verkennend onderzoek

Het college van burgemeester en wethouders bericht degene die de melding heeft gedaan over het wel of niet indienen van een aanvraag (indien dit een persoon betreft als bedoeld in het 5:2 lid 5).

Download Art 5:2 lid 3 en 4 Resultaat Verkennend onderzoek

Art 5:3 Aanvraag tot voorbereiding zorgmachtiging

De officier van justitie begint op aanvraag met de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

Download Art 5:3 Aanvraag tot voorbereiding zorgmachtiging

Art 5:16 lid 2 Informeren melder

Het college stelt degene die de melding heeft gedaan op de hoogte over de beslissing van de officier van justitie of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg (indien dit een persoon betreft als bedoeld in het 5:2 lid 5).

Download Art 5:16 lid 2 Informeren melder

Art 7:1 lid 3 Inbreng betrokkene (gehoorverslag)

De burgemeester stelt voor het nemen van een crisismaatregel de betrokkene in de gelegenheid om te worden gehoord.

Download Art 7:1 lid 3 Inbreng betrokkene (gehoorverslag)

Art 7:2 lid 1 Crisismaatregel

De burgemeester kan ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt een crisismaatregel nemen indien deze voldoet aan de gestelde eisen.

Download Art 7:2 lid 1 Crisismaatregel

Art 7:2 lid 5 Persoonsgegevens betrokkene

De burgemeester verstrekt de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

Download Art 7:2 lid 5 Persoonsgegevens betrokkene

Art 7:2 lid 6 Medische verklaring aan de zorgaanbieder

De burgemeester zorgt ervoor zorg dat de zorgaanbieder ten behoeve van de verplichting, bedoeld in artikel 8:25, de afgegeven medische verklaring ontvangt.

Download Art 7:2 lid 6 Medische verklaring aan de zorgaanbieder

Art 7:3 lid 7 Informatie m.b.t. tijdelijk verplichte zorg

Indien tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel wordt verleend aan een betrokkene, informeren de personen die deze zorg verlenen de zorgaanbieder en de burgemeester hierover.

Download Art 7:3 lid 7 Informatie m.b.t. tijdelijk verplichte zorg

Er zijn helaas geen resultaten gevonden.

ZIP