Ga naar inhoud

Gebruik informatiestandaard 2.0

De informatiestandaard 2.0 bevat een groot aantal vernieuwde versies van informatieproducten. De verbeterslagen zijn gerealiseerd op basis van input van veel praktijkdeskundigen en ervaringsdeskundigen die deelnamen in twee themagroepen van het KCT.

Twee themagroepen

De ene themagroep heeft gewerkt aan de vereenvoudiging van de inhoud van informatieproducten en de andere aan het herschrijven van vastgestelde informatieproducten aan betrokkene in voor betrokkene begrijpelijke taal. Daarnaast zijn alle informatieproducten inhoudelijk op elkaar afgestemd om meer samenhang te krijgen. Het is aan te bevelen om de gehele set vernieuwde informatieproducten te gebruiken en dat te doen volgens de afspraken in het document “werkafspraken uitvoering aanvraag zorgmachtiging”.

Uitgangspunten en resultaat

Bij het vaststellen van de informatiestandaard 2.0 zijn de algemene uitgangpunten voor informatieproducten en de aanvullende uitgangspunten voor de herschrijving in begrijpelijke taal gevolgd zoals deze zijn vastgesteld door de Stuurgroep optimalisatie uitvoering:

 

  • De informatieproducten zijn inhoudelijk zoveel mogelijk teruggebracht tot het wettelijk verplicht minimum.
  • Voor informatieverstrekking aan betrokkene is het uitgangspunt dat aan hem/haar zoveel mogelijk mondeling informatie wordt verstrekt, gevolgd door een schriftelijk bericht als de wet daartoe verplicht. Daarom is in de informatieproducten aan betrokkene een standaardzin toegevoegd die verwijst naar bijstand aan betrokkene voor uitleg van de inhoud en wordt verwezen naar andere informatiebronnen.
  • In deze informatieproducten is eenzelfde schrijfstijl gebruikt en zijn herkenbare tekstblokken opgenomen.

 

Het resultaat van deze verbeteracties is dat de informatieproducten onderling op elkaar zijn afgestemd en een meer samenhangend geheel vormen. Er wordt nog een stappenplan voor de procedure aanvraag zorgmachtiging vastgesteld dat bij het eerste informatieproduct aan betrokkene kan worden gevoegd. Met al deze maatregelen krijgt de betrokkene sneller overzicht op wat er van hem/haar wordt verwacht, in welke situatie hij/zij zich bevindt en waar hij/zij bijstand kan krijgen. Ook wordt gewerkt aan een koppeling tussen de vernieuwde informatieproducten en algemene informatie over de Wvggz in andere informatiebronnen.

Gebruik gehele set

De vernieuwde informatieproducten moeten als gehele set gezamenlijk gebruikt worden om de volgende redenen:

 

  • Wettelijke informatieplicht. De vastgestelde informatieproducten zijn nauwkeurig afgestemd op de wettelijk voorgeschreven informatieplicht. Met het gebruik van eigen producten kunnen zich risico’s voordoen op het gebied van niet-naleving.
  • Samenhang. De producten zijn onderling op elkaar afgestemd wat betreft de inhoud en de schrijfstijl voor betrokkenen. De samenhang gaat verloren als niet alle vernieuwde producten worden gebruikt. Vooral voor betrokkene betekent dat geen of minder verbetering wat betreft de begrijpelijkheid.
  • Informatieproducten zijn onderdeel van ketenafspraken. De informatieproducten worden gebruikt in een keten. Ketenpartners rekenen er dus op dat zij van andere ketenpartners de landelijk, vastgestelde informatieproducten ontvangen.
  • Informatieproducten worden ingebouwd in ICT-systemen. De druk op naleving van ketenafspraken neemt toe als ketenpartners de sjablonen van de landelijk vastgestelde informatieproducten voor de inrichting van hun informatiesystemen hebben gebruikt. NB. De uniformering van het gebruik van informatieproducten helpt ook bij verdere digitalisering van het werkproces.
  • Koppeling informatieproducten en voorlichtingsmateriaal. De betrokkene vindt straks veel makkelijker zijn weg door de uitbreiding en ontsluiting van het voorlichtingsmateriaal via koppeling aan de informatieproducten.