Ga naar inhoud

ECLI:NL:HR:2020:2096

Datum

18 december 2020

Titel

Art 8:9 Wvggz en de algemene uitgangspunten van hoofdstuk 2 Wvggz

Essentie van de uitspraak

In dit arrest schept de Hoge Raad enige duidelijkheid over de rol van art 2:1 in relatie tot de rest van de wet, en speciaal in relatie tot art 8:9. In dit licht bezien vormt art. 8:9 een centrale pijler onder twee hoofddoelen van de Wvggz: om het gebruik van dwang terug te dringen en om de kwaliteit van verplichte zorg te verbeteren (in dit geval door een minimumstandaard aan de besluitvorming tot uitvoering aan te brengen).

Zie vooral rechtsoverwegingen:

4.1.3: De betrokken algemene uitgangspunten van hoofdstuk 2 van de wet dienen dus tevens in acht te worden genomen bij een beslissing van de zorgverantwoordelijke op de voet van art. 8:9 lid 1 Wvggz, ter uitvoering van een crisismaatregel, een machtiging tot voortzetting daarvan of een zorgmachtiging, tot verlening van een vorm van verplichte zorg waarvoor die maatregel of machtiging (mede) is genomen, respectievelijk verleend.

 

4.1.4: Mede gelet op het bepaalde in art. 2:1 lid 6 Wvggz, zal de zorgverantwoordelijke bij elke beslissing op de voet van art. 8:9 Wvggz die niet strekt tot opname in een accommodatie, moeten onderzoeken of de betrokkene, beoordeeld naar diens gezondheidstoestand op dat moment (zie art. 8:9 lid 1, aanhef en onder a, Wvgzz), in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van de beoogde verplichte zorg, en, indien dit het geval is en de betrokkene zich verzet, of er een acuut levensgevaar dreigt voor de betrokkene, dan wel er een aanzienlijk risico voor anderen is, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is, een en ander zoals omschreven in de (in dat opzicht gelijkluidende) art. 2:1 lid 6, onder b, Wvggz en 8:9 lid 4, onder b, Wvggz

 

4.2.2: Wat betreft art. 2:1 lid 3 Wvggz volgt uit de tekst dat dit artikel in acht moet worden genomen bij het nemen van een beslissing op de voet van art 8:9 lid 1 Wvggz. Die houdt immers in dat bij de voorbereiding, de afgifte, de tenuitvoerlegging, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging, van de verplichte zorg de proportionaliteit en subsidiariteit, waaronder begrepen de verplichte zorg in ambulante omstandigheden, alsmede de doelmatigheid en veiligheid worden beoordeeld.

Relevantie voor de keten

Het is nuttig te weten wat de minimumstandaard is die aan de besluitvorming tot uitvoering van verplichte zorg kan worden gelegd.