Ga naar inhoud
8 december 2021
09:42

Drentse samenwerking rond de Wvggz

Stevin Fieret en Wout Diekman vertellen over de praktijk van de ketensamenwerking rondom de Wvggz in Drenthe.

Stevin Fieret werkt als procesregisseur bij Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe. Daarnaast was hij tot eind 2020 regiocoördinator Wvggz in de provincie en is nog tot eind 2021 secretaris van het regio-overleg Wvggz. Wout Diekman werkt als onderzoeker voor het Optimaal Leven programma namens Verslavingszorg Noord Nederland en GGZ Drenthe. een initiatief in de provincie met als doel de kwaliteit van leven te vergroten van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid. Daarnaast is hij projectcoördinator Openbare ggz (OGGz) in Drenthe.

Regio-overleg

De Wvggz schrijft in artikel 8:31 voor dat er een regionale overlegstructuur moet zijn waarbij officieren van justitie, colleges van burgemeester en wethouders, de geneesheren-directeuren van de zorgaanbieders en politie vier keer per jaar met elkaar de samenwerking rond de uitvoering van de wet bespreken. “In Drenthe hebben we dit breder georganiseerd,” vertelt Stevin. “Bij ons schuiven in het regio-overleg ook de advocatuur, rechtbank, familie- en patiëntvertrouwenspersonen aan. Hiermee zitten alle hoofdrolspelers rond de tafel en is er een grote betrokkenheid bij elkaar. Het gaat om partijen die elkaar in het dagelijks werk niet allemaal treffen, maar in dit overleg elkaar wel ontmoeten. Er worden uiteenlopende zaken besproken: van praktische knelpunten in de registraties tot samenwerking op strategisch niveau. Een vast agendapunt is jurisprudentie. Hierin licht een rechter ontwikkelingen en bijzonderheden toe op basis van rechterlijke uitspraken. Zo hadden bijvoorbeeld de coronamaatregelen grote impact op de uitvoering van het werk en werd er jurisprudentie behandeld over de mogelijkheden en beperkingen van beeldbellen binnen de Wvggz.”

Bemoeizorg en het verkennend onderzoek

In de Drentse OGGz werken de volgende partijen samen: GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Cosis (hulp bij verstandelijke of psychische beperking) en de GGD. Volgens Wout is bij een gedeelte van de mensen die zij vanuit bemoeizorg benaderen, een risico op verplichte zorg. “De Wvggz is juist bedoeld om zo min mogelijk verplichte zorg in te zetten. Naasten kunnen een melding doen bij de gemeente als zij zich ernstig zorgen maken om de veiligheid van iemand. In Drenthe hebben we het zo ingericht dat in alle gemeenten deze meldingen worden gedaan bij het advies en meldpunt OGGz. Wij kijken dan met alle partijen samen of het een terechte melding is en doen het verkennend onderzoek. Dat leidt weer tot een advies dat naar het openbaar ministerie gaat. In de praktijk merken we dat we een Wvggz melding vaak kunnen ombuigen naar bemoeizorg. Dat komt door de intensieve samenwerking tussen partijen, maar ook door domeinoverstijgend te denken. Het is echt een voorbeeld van Drentse samenwerking: we kennen elkaar, zoeken elkaar op en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Optimaal leven

Optimaal leven is een initiatief in Drenthe waarbij eveneens de domeinoverstijgende samenwerking centraal staat: van zorginstellingen, huisartsen en verzekeraars tot gemeenten. “Het richt zich op mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die samengaat met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek en weerslag heeft op meerdere levensdomeinen”, vertelt Wout. Het welbevinden van deze groep mensen staat centraal en daarbij werken we vanuit de herstelgedachte: vernieuwen van hoop en commitment, het vinden van een plek in de maatschappij, hervinden van identiteit en leren leven met ziekte. Voor deze groep mensen is het absoluut noodzakelijk dat er één team is dat hen op alle fronten bijstaat. Dat team bestaat uit mensen van de ggz, verslavingszorg, begeleiding bij psychische beperking en welzijn. De teams zijn heel lokaal georganiseerd en zitten niet in een zorginstelling, maar gewoon in de wijk. Daardoor is het dicht bij de mensen waar het om gaat, maar ook dicht bij de verwijzers zoals de huisarts en andere lokale samenwerkingspartijen. Door de gezamenlijke aanpak krijgen mensen die zorg die hen helpt om weer optimaal te leven. Behandeling en begeleiding gaan daarbij hand in hand. Wij merken dat wij juist door die lokale organisatie in een wijk een preventieve werking uitgaat. In de teams zijn ook welzijnsmedewerkers werkzaam. Zij zijn belangrijk in die verbinding met het voorliggend veld en zij vergroten de toegang tot lokale activiteiten en gemeentelijke regelingen. Zo creëren we nieuwe kansen voor deze doelgroep.”