Ga naar inhoud
5 juli 2021
09:35

Reparatiewet Wvggz in Eerste Kamer

Op 8 juni 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) moet verbeteren

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het voorstel: op 2 juli zijn de vragen van de Senaat beantwoord.

Betere rechtsbescherming

De regering en de betrokken partijen hechten grote waarde aan een zorgvuldige uitvoering van gedwongen zorg (dat altijd een uiterst middel moet zijn) en de rechtsbescherming van personen in een heel kwetsbare positie. Tegelijk moeten we kritisch blijven kijken of procedurele stappen die ten koste gaan van de tijd die wordt besteed aan goede zorgverlening echt bijdragen aan een betere rechtsbescherming. Zo wordt voorgesteld een van de procedures in de Wvggz te vereenvoudigen door het schrappen van de extra medische verklaring voordat een crisismaatregel of verlenging daarvan kan worden beëindigd. Daarmee het makkelijker om de verplichte zorg te beëindigen, zoals de wet ook wil (dwang als uiterst middel).

Participatiewet

De Tweede Kamer heeft een clausule toegevoegd die de rechter de mogelijkheid geeft om onder omstandigheden iemand met een psychische stoornis op te laten nemen met een Wzd-machtiging. Ook wordt voorgesteld de bepaling in de Participatiewet te wijzigen die bepaalt dat het recht op algemene bijstand vervalt als iemand gedwongen is opgenomen.